Hoofdzetel

Autostradeweg 3
9090 Melle
Tel: +32 / 9 252 44 00
Fax: +32 / 9 252 52 12

Verkoopsvoorwaarden

Door bij ons te bestellen, verklaren onze klanten zich akkoord met onze Algemene verkoopsvoorwaarden hieronder vermeld, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, op onze bevestiging van bestelling.

 • Offerten worden vrijblijvend uitgebracht
 • Aangeduide prijzen zijn slechts geldig binnen de 30 dagen na aanbieding.
 • Opgegeven levertijden zijn voor de verkoper niet bindend. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op schadevergoeding resp. ontbinding van de desbetreffende verkoopsovereenkomst.
 • Onze firma is niet verantwoordelijk voor het niet uitvoeren van orders in geval van niet uitvoering wegens staking of overmacht etc. bij onze leveranciers, toeleveranciers dan wel fabrikanten.
 • De aanvaarding van de koopwaar geschiedt in ons magazijn, indien koper hiertoe niet overgaat wordt de aanvaarding beschouwd als doorgaan. Het terugsturen van de koopwaar zal niet aanvaard worden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van onze firma.
 • Geen enkele terugbetaling of schadevergoeding kan ons om welke reden dan ook gevorderd worden (ontoereikende technische berekeningen, overschrijding van levertijden, ...)
 • Transportrisico, aan leveringen verbonden, is voor risico en rekening van de koper, zelfs indien deze franco zijn verkocht. De klant neemt ontvangst van de goederen op de vrachtauto, voor onze magazijnen I werkplaats.
 • Zodra ons personeel de goederen aflost, verder vervoert, of helpt vervoeren op verzoek van de koper, is alle eventuele schade ten laste van de koper.
 • De geleverde materialen en goederen genieten van de waarborg welke door de fabrikant of door de leverancier werden toegestaan. Deze waarborg beperkt zich tot het vervangen van de defecte materialen. In geen geval zal een schadevergoeding worden toegestaan of toegekend voor eventuele schade door de defecte materialen teweeggebracht.
 • Wij behouden ons de mogelijkheid voor de facturen op te stellen naarmate van de leveringen van de goederen zelfs indien deze slechts gedeeltelijk zijn.
 • Klachten dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen door de koper bij de verkoper te worden ingediend, zodat na afloop van die termijn ieder recht van klacht komt te vervallen en de koper verplicht is de factuurbedragen zonder enige korting te voldoen.
 • Betaling dient te worden gedaan uiterlijk 30 dagen na datum van de factuur bij voorkeur door overboeking en storting op onze rekening nr. BE39 290-0407980-19 BNP Parisbas Fortis Merelbeke. Er wordt tussen de partijen onherroepelijk bepaald dat bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur het verschuldigde saldo van alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar blijft, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
 • Elk bedrag dat onbetaald blijft op het ogenblik van de gestelde vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente geven van 12% per jaar vanaf deze vervaldag. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen zal van rechtswege het schuldsaldo worden verhoogd met 10% met een minimum van 100,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
 • Onverminderd kopers risico met betrekking tot de goederen, behoudt de verkoper het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot volledige betaling van de factuurwaarde. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Alleen de Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen en het Vredegerecht Merelbeke zijn bevoegd, ook t.a.v. particulieren, die dit uitdrukkelijk aanvaarden door het eenvoudig sluiten van de koop.
 • Eigendomsvoorbehoud: De koopwaar blijft eigendom van de leverancier tot volledige betaling ervan en mag door de verkoper teruggevorderd worden zolang de goederen zich bij de schuldenaar bevinden. Hetzelfde geldt voor de goederen, die in bewaring of in consignatie gegeven werden om te worden verkocht voor rekening van de leverancier.
 • Alle leveringen geschieden uitdrukkelijk onder de toepassing van de artikelen artikelen 194 t/m 201 Boek XX WER.